سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

هین که در دل شکست زلزلهٔ نفخ صور

گوش خرد شرط نیست جذر اصم ساختنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - هین که در دل شکست زلزلهٔ نفخ صور

idk ;i nv ng a;sj cgcgiٔ kto w,v

',a ovn avx kdsj [bv hwl shojkتعداد ابیات منتشر شده : 327389