سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

چون به شماخی تو را کرده قضا شهربند

نام شماخی توان مصر عجم ساختنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - چون به شماخی تو را کرده قضا شهربند

],k fi alhod j, vh ;vni rqh aivfkn

khl alhod j,hk lwv u[l shojkتعداد ابیات منتشر شده : 327355