سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

مگس ران کردن از شهپر طاوس

عجب زشت است بر طاووس زیباآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - مگس ران کردن از شهپر طاوس

l's vhk ;vnk hc ai\v xh,s

u[f caj hsj fv xh,,s cdfh

تعداد ابیات منتشر شده : 474567