سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

مگس ران کردن از شهپر طاوس

عجب زشت است بر طاووس زیباآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - مگس ران کردن از شهپر طاوس

l's vhk ;vnk hc ai\v xh,s

u[f caj hsj fv xh,,s cdfh

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887