سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

سایبان است بر تو بخت سپید

آن سپیدی بخت دلسوز استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - سایبان است بر تو بخت سپید

shdfhk hsj fv j, foj s\dn

Hk s\dnd foj ngs,c hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165