سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

عقل عالم نه سغبهٔ جهل است

خیل موسی نه سخرهٔ سحره استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - عقل عالم نه سغبهٔ جهل است

urg uhgl ki syfiٔ [ig hsj

odg l,sd ki soviٔ spvi hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 466260