سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

آفتاب ار ز خاک زر سازد

بختش از خاک آفتاب کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - آفتاب ار ز خاک زر سازد

Htjhf hv c oh; cv shcn

foja hc oh; Htjhf ;kn

تعداد ابیات منتشر شده : 508620