سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

آفتاب ار ز خاک زر سازد

بختش از خاک آفتاب کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - آفتاب ار ز خاک زر سازد

Htjhf hv c oh; cv shcn

foja hc oh; Htjhf ;kn

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657