سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

باز به میدان ما فوج بلا بسته صف

پای فلک در میان رسم امان بر طرفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - باز به میدان ما فوج بلا بسته صف

fhc fi ldnhk lh t,[ fgh fsji wt

\hd tg; nv ldhk vsl hlhk fv xvt

تعداد ابیات منتشر شده : 478496