سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خاقانی

خرقه شکافان ذوق بی دف و نی در سماع

جبه فشانان شید تابع قانون دفآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خاقانی - خرقه شکافان ذوق بی دف و نی در سماع

ovri a;hthk b,r fd nt , kd nv slhu

[fi tahkhk adn jhfu rhk,k nt

تعداد ابیات منتشر شده : 478406