سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خلیل الله خلیلی

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند

آن دم که نی شبانه را ساز کندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خلیل الله خلیلی - دانی که شبان چه فتنه آغاز کند

nhkd ;i afhk ]i tjki Hyhc ;kn

Hk nl ;i kd afhki vh shc ;knتعداد ابیات منتشر شده : 206498