سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خلیل الله خلیلی

دانی که شبان چه فتنه آغاز کند

آن دم که نی شبانه را ساز کندآیا این شعر را می پسندید؟


تعداد ابیات منتشر شده : 27693