سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خلیل الله خلیلی

گر سده ی تو به پیش این سنگ بود

این عیب بود، عار بود، ننگ بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خلیل الله خلیلی - گر سده ی تو به پیش این سنگ بود

'v sni d j, fi \da hdk sk' f,n

hdk udf f,n، uhv f,n، kk' f,nتعداد ابیات منتشر شده : 364441