سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

افسوس خلق می شنوم در قفای خویش

کاین پخته بین که در سر سودای خام شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - افسوس خلق می شنوم در قفای خویش

hts,s ogr ld ak,l nv rthd o,da

;hdk \oji fdk ;i nv sv s,nhd ohl an


 • جستجوی رفتن در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در فردوسی
 • جستجوی گل خوش بوی در سعدی
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی اگر دشمن آید برت عذر خواه در همه ی آثار
 • جستجوی چشم در همه ی آثار
 • جستجوی مرگ پدر در همه ی آثار
 • جستجوی شرمنده در قاآنی
 • جستجوی شاه بیت در همه ی آثار
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285455