سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

نامم به عاشقی شد و گویند توبه کن

توبت کنون چه فایده دارد که نام شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - نامم به عاشقی شد و گویند توبه کن

khll fi uhard an , ',dkn j,fi ;k

j,fj ;k,k ]i thdni nhvn ;i khl anتعداد ابیات منتشر شده : 292227