سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

آن مدعی که دست ندادی به بند کس

این بار در کمند تو افتاد و رام شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - آن مدعی که دست ندادی به بند کس

Hk lnud ;i nsj knhnd fi fkn ;s

hdk fhv nv ;lkn j, htjhn , vhl an


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561