سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

سری کز سر عشقش نیست خالی

یقین میدان که سامان برنتابدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - سری کز سر عشقش نیست خالی

svd ;c sv uara kdsj ohgd

drdk ldnhk ;i shlhk fvkjhfn


 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762