سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

نگارا تکیه برحسن وجوانی

مکن چندین که چندان برنتابدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - نگارا تکیه برحسن وجوانی

k'hvh j;di fvpsk ,[,hkd

l;k ]kndk ;i ]knhk fvkjhfn


 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی همه در همه ی آثار
 • جستجوی رهی در رهی معیری
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی درد عشق در عطار
 • جستجوی شکست در همه ی آثار
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334791