سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

هر کو بصری دارد با او نظری دارد

با او نظری دارد هر کو بصری داردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - هر کو بصری دارد با او نظری دارد

iv ;, fwvd nhvn fh h, kzvd nhvn

fh h, kzvd nhvn iv ;, fwvd nhvnتعداد ابیات منتشر شده : 380496