سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

دل بجور تو نهادم چو روا می داری

که روانم هدف تیر بلایت باشدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - دل بجور تو نهادم چو روا می داری

ng f[,v j, kihnl ], v,h ld nhvd

;i v,hkl int jdv fghdj fhan


 • جستجوی محنت در همه ی آثار
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی اختیار در همه ی آثار
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 334762