سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خواجوی کرمانی

خواجه گدای درگه او شو که جبرئیل

شد با کمال مرتبه مولای مصطفیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خواجوی کرمانی - خواجه گدای درگه او شو که جبرئیل

o,h[i 'nhd nv'i h, a, ;i [fvئdg

an fh ;lhg lvjfi l,ghd lwxtdتعداد ابیات منتشر شده : 206498