سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

دیدم به سرِ عمارتی مردی فرد،

کاو گِل به لگد می زد و خوارش می کرد،آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - دیدم به سرِ عمارتی مردی فرد،

ndnl fi svِ ulhvjd lvnd tvn،

;h, 'ِg fi g'n ld cn , o,hva ld ;vn،

تعداد ابیات منتشر شده : 507645