سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

* هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری،

تا چند کنی بر گِل مردم خواری؟آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - * هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری،

* ihk ;,ci 'vh f\hd h'v iadhvd،

jh ]kn ;kd fv 'ِg lvnl o,hvd?

تعداد ابیات منتشر شده : 507645