سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

کاین باقی عمر را بها پیدا نیستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

qhdu l;k hdk nl hv ngj adnh kdsj

;hdk fhrd ulv vh fih \dnh kdsjتعداد ابیات منتشر شده : 206280