سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دینآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - رندی دیدم نشسته بر خنگ زمین

vknd ndnl kasji fv ok' cldk

ki ;tv , ki hsghl , ki nkdh , ki ndk

تعداد ابیات منتشر شده : 507645