سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

در کارگه کوزه گری کردم رای

در پایه چرخ دیدم استاد بپایآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - در کارگه کوزه گری کردم رای

nv ;hv'i ;,ci 'vd ;vnl vhd

nv \hdi ]vo ndnl hsjhn f\hd

تعداد ابیات منتشر شده : 507645