سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری

تا چند کنی بر گل مردم خواریآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - هان کوزه گرا بپای اگر هشیاری

ihk ;,ci 'vh f\hd h'v iadhvd

jh ]kn ;kd fv 'g lvnl o,hvd

تعداد ابیات منتشر شده : 507645