سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

وی خاک اگر سینهٔ تو بشکافند،

بس گوهر قیمتی که در سینهٔ توست.آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - وی خاک اگر سینهٔ تو بشکافند،

,d oh; h'v sdkiٔ j, fa;htkn،

fs ',iv rdljd ;i nv sdkiٔ j,sj.

تعداد ابیات منتشر شده : 507645