سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

عالَم اگر ازبهرِ تو می آرایند،

مَگْرای بدان که عاقلان نگرایند؛آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - عالَم اگر ازبهرِ تو می آرایند،

uhgَl h'v hcfivِ j, ld Hvhdkn،

lَ'ْvhd fnhk ;i uhrghk k'vhdkn؛

تعداد ابیات منتشر شده : 507645