سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
خیام نیشابوری

مرغی دیدم نشسته بر بارهٔ توس،

در چنگ گرفته کلّهٔ کیکاوس،آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

خیام نیشابوری - مرغی دیدم نشسته بر بارهٔ توس،

lvyd ndnl kasji fv fhviٔ j,s،

nv ]k' 'vtji ;gّiٔ ;d;h,s،

تعداد ابیات منتشر شده : 507645