سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین میبدی

دردم نه ز کعبه بود کز روی تو بود

مستی نه ز باده بود کز بوی تو بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین میبدی - دردم نه ز کعبه بود کز روی تو بود

nvnl ki c ;ufi f,n ;c v,d j, f,n

lsjd ki c fhni f,n ;c f,d j, f,n


 • جستجوی میرشد محتاج گرمابه سحر در همه ی آثار
 • جستجوی اصلاح در همه ی آثار
 • جستجوی عطار در عطار
 • جستجوی حدیث در همه ی آثار
 • جستجوی عمل در همه ی آثار
 • جستجوی بیت س در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی ایمن در همه ی آثار
 • جستجوی زیباست در همه ی آثار
 • جستجوی جان در صائب تبریزی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 364468