سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین میبدی

در دم نه ز کعبه بود کز روی تو بود

مستی نه ز باده بود کز بوی تو بود.آیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین میبدی - در دم نه ز کعبه بود کز روی تو بود

nv nl ki c ;ufi f,n ;c v,d j, f,n

lsjd ki c fhni f,n ;c f,d j, f,n.تعداد ابیات منتشر شده : 364441