سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین میبدی

هموم رجال فی امور کثیرة

و همّی من الدنیا صدیق مساعدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین میبدی - هموم رجال فی امور کثیرة

il,l v[hg td hl,v ;edvة

, ilّd lk hgnkdh wndr lshun

تعداد ابیات منتشر شده : 509580