سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین میبدی

هموم رجال فی امور کثیرة

و همّی من الدنیا صدیق مساعدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین میبدی - هموم رجال فی امور کثیرة

il,l v[hg td hl,v ;edvة

, ilّd lk hgnkdh wndr lshun

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657