سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

ای منبع وزارت و ای معدن شرف

ای غالب کفایت و ای صورت دهاآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - ای منبع وزارت و ای معدن شرف

hd lkfu ,chvj , hd lunk avt

hd yhgf ;thdj , hd w,vj nihتعداد ابیات منتشر شده : 285754