سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

در بلندی برابر جودی

در حصینی برابر خیبرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - در بلندی برابر جودی

nv fgknd fvhfv [,nd

nv pwdkd fvhfv odfv

تعداد ابیات منتشر شده : 508170