سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تا نور و نار هست به از ظلمت و دخان

تا راح و روح هست به از محنت و خمارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تا نور و نار هست به از ظلمت و دخان

jh k,v , khv isj fi hc zglj , nohk

jh vhp , v,p isj fi hc lpkj , olhvتعداد ابیات منتشر شده : 206498