سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

زهی فروخته حسن تو در جهان آتش

زده مرا غم تو در میان جان آتشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - زهی فروخته حسن تو در جهان آتش

cid tv,oji psk j, nv [ihk Hja

cni lvh yl j, nv ldhk [hk Hja

تعداد ابیات منتشر شده : 510165