سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

آنجا که بود کینش چون خار بود گل

و آنجا که بود مهرش چون روز بود شبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - آنجا که بود کینش چون خار بود گل

Hk[h ;i f,n ;dka ],k ohv f,n 'g

, Hk[h ;i f,n liva ],k v,c f,n af


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573