سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

عمر عدو قصیر بدان نیزهٔ طویلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

fh kdciٔ x,dgd , nv luv;i ;kd

ulv un, rwdv fnhk kdciٔ x,dg


 • جستجوی شکر خدا در حافظ
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی یار در شهریار
 • جستجوی خاک در فردوسی
 • جستجوی بیا عقل در عبید زاکانی
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی جنگ در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712