سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

عمر عدو قصیر بدان نیزهٔ طویلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

fh kdciٔ x,dgd , nv luv;i ;kd

ulv un, rwdv fnhk kdciٔ x,dg


 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی غزل در همه ی آثار
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی زندگی در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی دختر در فردوسی
 • جستجوی معنی بیت اول در انوری
 • جستجوی به چه کارآیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331658