سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

عمر عدو قصیر بدان نیزهٔ طویلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

fh kdciٔ x,dgd , nv luv;i ;kd

ulv un, rwdv fnhk kdciٔ x,dg


 • جستجوی دامن در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی صبا در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی اهل فضل در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267