سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

عمر عدو قصیر بدان نیزهٔ طویلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

fh kdciٔ x,dgd , nv luv;i ;kd

ulv un, rwdv fnhk kdciٔ x,dg

تعداد ابیات منتشر شده : 502039