سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

عمر عدو قصیر بدان نیزهٔ طویلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - با نیزهٔ طویلی و در معرکه کنی

fh kdciٔ x,dgd , nv luv;i ;kd

ulv un, rwdv fnhk kdciٔ x,dg

 • جستجوی آهن در حافظ
 • جستجوی ناله در همه ی آثار
 • جستجوی گنج در همه ی آثار
 • جستجوی ثمین در همه ی آثار
 • جستجوی یک دل استعداد عشق دارد در خواجوی کرمانی
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی زلف مشکی در حافظ
 • جستجوی تن در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی شب حال استغفار نیست در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 500884