سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

گشت از حظور موکب تو در مهی تمام

کاری که بود نزد همه خلق مستحیلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - گشت از حظور موکب تو در مهی تمام

'aj hc pz,v l,;f j, nv lid jlhl

;hvd ;i f,n kcn ili ogr lsjpdgتعداد ابیات منتشر شده : 251642