سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

دشمن تو غمین و طبع تو شاد

دولت تو فزون و خصم تو کمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - دشمن تو غمین و طبع تو شاد

nalk j, yldk , xfu j, ahn

n,gj j, tc,k , owl j, ;lتعداد ابیات منتشر شده : 285754