سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

خجسته سیرت تو همچو صورت تو جمیل

ستوده مخبر تو همچو منظر تو حسنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - خجسته سیرت تو همچو صورت تو جمیل

o[sji sdvj j, il], w,vj j, [ldg

sj,ni lofv j, il], lkzv j, psk


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727