سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

گر مضا دارد فلک ، دارد ز عزم تو مضا

ور سکون دارد زمین ، دارد ز حزم تو سکونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - گر مضا دارد فلک ، دارد ز عزم تو مضا

'v lqh nhvn tg; ، nhvn c ucl j, lqh

,v s;,k nhvn cldk ، nhvn c pcl j, s;,kتعداد ابیات منتشر شده : 373712