سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تو شمس و همه انجم انوار تو

تو کل و همه عالم اجزای توآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تو شمس و همه انجم انوار تو

j, als , ili hk[l hk,hv j,

j, ;g , ili uhgl h[chd j,


 • جستجوی چاره در مولوی
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی راح در حافظ
 • جستجوی فراق در عنصری
 • جستجوی پیکان آب داده کند رخنه در زره در سعدی
 • جستجوی نگار در حافظ
 • جستجوی باد صبا در حافظ
 • جستجوی هر گه که تو نعل اسب دیگران بندی در همه ی آثار
 • جستجوی خداوندا جوانیم در فایز
 • تعداد ابیات منتشر شده : 288267