سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تصحیف گشته بر تن حساد تو قبا

مقلوب گشته بر سر اعدای تو کلاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تصحیف گشته بر تن حساد تو قبا

jwpdt 'aji fv jk pshn j, rfh

lrg,f 'aji fv sv hunhd j, ;ghiتعداد ابیات منتشر شده : 373712