سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تصحیف گشته بر تن حساد تو قبا

مقلوب گشته بر سر اعدای تو کلاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تصحیف گشته بر تن حساد تو قبا

jwpdt 'aji fv jk pshn j, rfh

lrg,f 'aji fv sv hunhd j, ;ghi


 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی صبر در وحشی بافقی
 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727