سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تصحیف گشته بر تن حساد تو قبا

مقلوب گشته بر سر اعدای تو کلاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تصحیف گشته بر تن حساد تو قبا

jwpdt 'aji fv jk pshn j, rfh

lrg,f 'aji fv sv hunhd j, ;ghi


 • جستجوی دور در همه ی آثار
 • جستجوی بیچاره در همه ی آثار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی لاله خال در محتشم کاشانی
 • جستجوی نوشته در حافظ
 • جستجوی داری حدیث موش در عبید زاکانی
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی درد در فردوسی
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331644