سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

از بنده یک گناه بسی سال مانده است

دانی اگر بچشم حقیقت کنی نگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - از بنده یک گناه بسی سال مانده است

hc fkni d; 'khi fsd shg lhkni hsj

nhkd h'v f]al prdrj ;kd k'hiتعداد ابیات منتشر شده : 285739