سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تو حق خدمت من مسکین نگاه دار

چونانکه حق خدمت تو داشتم نگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تو حق خدمت من مسکین نگاه دار

j, pr onlj lk ls;dk k'hi nhv

],khk;i pr onlj j, nhajl k'hiتعداد ابیات منتشر شده : 373712