سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

تو حق خدمت من مسکین نگاه دار

چونانکه حق خدمت تو داشتم نگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - تو حق خدمت من مسکین نگاه دار

j, pr onlj lk ls;dk k'hi nhv

],khk;i pr onlj j, nhajl k'hi


 • جستجوی دریا در فایز
 • جستجوی ۱۵ در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی نصرت در عنصری
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی صبا در سعدی
 • جستجوی زلف در حافظ
 • جستجوی خرد در فردوسی
 • جستجوی مجلس تمام گشت و به پایان رسید عمر ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم در سعدی
 • جستجوی میدان در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 285727