سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

نه جهانی و نیستت نخصان

نه خدایی و نیستت اشباهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - نه جهانی و نیستت نخصان

ki [ihkd , kdsjj kowhk

ki onhdd , kdsjj hafhi


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287573