سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

هیچ باشد چو دیده بگشایم

جای خود بینم اندر آن درگاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - هیچ باشد چو دیده بگشایم

id] fhan ], ndni f'ahdl

[hd o,n fdkl hknv Hk nv'hi


 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی شراب در حافظ
 • جستجوی حیران در عبید زاکانی
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287586