سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

بیکی سعی مجلس عالیت

یافته صد هزار حشمت و جاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - بیکی سعی مجلس عالیت

fd;d sud l[gs uhgdj

dhtji wn ichv palj , [hiتعداد ابیات منتشر شده : 285455