سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

ز پشت دست بود ، گر مرا بود مطعوم

ز آب دیده بود ، گر مرا بود مشروبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - ز پشت دست بود ، گر مرا بود مطعوم

c \aj nsj f,n ، 'v lvh f,n lxu,l

c Hf ndni f,n ، 'v lvh f,n lav,f


 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی فریاد در همه ی آثار
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی نگویم در همه ی آثار
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی سپر در فردوسی
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 287561