• جستجوی عشق در باباطاهر
  • جستجوی سر آنم که گر ز دست برآید در همه ی آثار
  • جستجوی صوفی در حافظ
  • جستجوی راه در حافظ
  • جستجوی یار در شهریار
  • جستجوی روز هیجا که برکشی ز نیام در فرخی سیستانی
  • جستجوی صبا در سعدی
  • جستجوی نبرد در فردوسی
  • جستجوی هر که چیزی دوست دارد در همه ی آثار
  • جستجوی وصل در حافظ
  • تعداد ابیات منتشر شده : 500884