سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

جود تو جسم کرم را چو روان

هنرت چشم کرم را چو بصرآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - جود تو جسم کرم را چو روان

[,n j, [sl ;vl vh ], v,hk

ikvj ]al ;vl vh ], fwvتعداد ابیات منتشر شده : 414990