سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
رشیدالدین وطواط

چو گیتی تویی فارغ از هر نهیب

چو گردون تویی ایمن از هر گزندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

رشیدالدین وطواط - چو گیتی تویی فارغ از هر نهیب

], 'djd j,dd thvy hc iv kidf

], 'vn,k j,dd hdlk hc iv 'cknتعداد ابیات منتشر شده : 327355